KIRUNA STADSOMVANDLINGSPROJEKT

Kommersiella förutsättningar för Kirunas nya handels- och mötesplats

Kiruna som stad och kommun med alla sina invånare och näringsidkare står inför en unik och omvälvande framtid. En helt ny stad skall byggas och det i en tid då den tekniska och digitala utvecklingen går mycket fort framåt.

Assentras uppdrag under 2016 har varit att beskriva de stora förändringar som detaljhandeln genomgår med ökad branschglidning, prispress, utslagning av enskilda handlare och en ökande e-handel. Kraven och förväntningarna på stadsrummens olika funktioner påverkas också av invånarnas förändrade livs- och beteendemönster. Den fysiska varuförsäljningen online ökar, nya tjänster och servicefunktioner uppstår, vi lägger allt mer pengar på uteätande, service, tjänster, fritid och träning. Hyresgästmixen på handelsplatserna förändras till följd av detta.

Assentras arbete har mynnat ut i en rapport som förklarar bakgrunden till varför stadskärnorna genom åren tappat marknadsandelar till köpcentrumen, varför de senare generellt sett är mer framgångsrika som handelsplatser och hur utvecklingsarbetet bör bedrivas för att stadskärnan skall bli konkurrenskraftig. Rapporten avslutas med rekommendationer kring fortsatt tillvägagångssätt.

På uppdrag av Assentra har WSPs handelsanalytiker Ann-Marie Johansson och Jennie Livensjö utfört en marknadsanalys för att bedöma upptagningsområde, konsumtionsunderlag och ytbehov för handel och publika verksamheter i den nya stadskärnan.

Nästa steg har inneburet att skapa en masterplan för samtliga handelskvarter. Christina fungerar numera som uppdragsledare hos WSP  i detta projekt och har även engagerat Wester+Elsner Arkitektkontor i utvecklingsarbetet.

Tillbaka till case