Slakthusområdet

Destinationsutveckling

I arbetet med att omvandla Slakthusområdet från ett slutet industriområde till en levande och tät blandstad med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, idrott och nöjen sökte Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret vid Stockholm stad en konsult inom destinationsutveckling och kommersiell rådgivning samt platssamverkan. Uppdraget tilldelades Christina Blomberg som då arbetade som konsult på WSP.

Arbetet omfattade utredning av kommersiella förutsättningar i Slakthusområdet såsom stråkanalys, flöden, kommersiell täthet, lokalisering av verksamheter utifrån branschförutsättningar, omsättningspotential, ytbehov och hyresnivåer. Tillgänglighet och logistikkrav utreddes också samt förutsättningar för att skapa ett attraktivt platsvarumärke. Christina arbetade även tillsammans med uppdragsgivaren med att sätta samman och driva ett Fastighetsägarforum i syfte att skapa en god dialog mellan staden och fastighetsägare i utvecklingen av Slakthusområdet. Uppdraget pågick i två år, 2017-2019.